Må i fengsel etter hugst i "egen" skog

En mann fra Nord-Trøndelag er dømt til ett års fengsel etter å ha foretatt det som kalles ulovlig hugst. Hugsten skjedde i mannens egen skog. En tredjedel av straffen må sones, mens åtte måneder ble gjort betinget med en prøvetid på to år. Dette er første gang man har en rettskraftig dom på ubetinget fengsel for ulovlig hugst i fredet skog.

Vi siterer fra artikkelen om saken i dagens Aftenposten: "Etter at nåværende Litlstøelva naturreservat for barskog var blitt midlertidig fredet, gikk mannen løs på skogen. Midt i det fredede området tok han ut 380 kubikkmeter tømmer fra to områder på til sammen 50 mål i sin egen skog. Barskogen ble meid ned uten at trærne ble kvistet underveis." Området var midlertidig fredet da hugsten fant sted, men det endelige vedtaket om fredning var ikke fattet.

Videre fra Aftenposten: "Domfelte har gjort seg skyldig i meget alvorlig miljøkriminalitet ved forsettlig å påføre det midlertidig vernede område betydelig skade. Ved to anledninger i juli 2001 hogg han vel vitende om vernet og formålet med dette. Hoggingen tok sikte på å ødelegge sentrale deler av området for derved å forhindre fredning."

En enstemmig Høyesterett slår fast at hugsten medførte skader: "Den ulovlige hugst medførte blant annet at lavarter som fredningen tok sikte på å beskytte, ble ødelagt eller skadet.

Nestleder i Norges Naturvernforbund i Nord-Trøndelag, Kjell Arnfinn Aune, synes det er bra at det reageres strengere i slike saker.

- Nå er en ny rettspraksis etablert, og det trengs. Norsk skogvern står svakt. I dag er under én prosent av skogen vernet, og dette er ofte den dårligste skogen. Forskerne mener vi burde verne nærmere fem prosent av all skog i Norge, sier Aune."

DLF vil til dette si at dersom man ikke kan hugge i sin egen skog, så er det ikke lenger ens egen skog: Skogen er da i praksis ekspropriert, dvs. den er stjålet fra eieren. Dette er i strid med all moral og all fornuft: DLF er sterk tilhenger av eiendomsretten, og vi er sterkt imot all former for statlige inngrep og restriksjoner på eieres fredelige bruk av det de eier.

DLF vil avvikle alle former for inngrep i og restriksjoner på den private eiendomsrett, og dette inkluderer at vi er imot slike ting som barskogvern. Dette betyr også at vi er imot alle former for ekspropriasjon, også ekspropriasjon til nasjonalparker o.l.

Vi innser at det kan finnes mennesker som ønsker at visse områder ikke skal utnyttes eller utbygges, men dette må i så fall skje ved at de som ønsker bevaring enten overtaler eieren til å la være å bygge ut, eller ved at de kjøper områdene av de nåværende eierne. At vernetilhengerne går til staten og får staten til å stjele området ved å ekspropriere det eller ved å vedta en fredning, fordi eieren ønsker å bruke sitt område på en annen måte enn verneinteressentene ønsker, er grovt umoralsk, og burde vært strengt forbudt.