Pensjonsforliket

Vi har nå fått et pensjonsforlik, en avtale mellom regjeringspartiene og Ap og Sp om å endre fremtidens pensjoner. Dette er et forsøk på å løse de enorme problemene som pensjonsutbetalingene vil vise seg å bli i fremtiden.

Forliket inneholder følgende hovedpunkter:

Løpende pensjoner skal etter 2010 oppjusteres ikke i samsvar med reallønnsutviklingen, men i samsvar med en kombinasjon av prisstigning og reallønnsutvikling.

Det er lagt inn et delingstall som innebærer at dersom gjennomsnittlig levealder øker, må man stå lenger i jobb for å få full pensjon.

Besteårsregelen er byttet ut med en alleårsregel, noe som betyr at pensjonens størrelse blir regnet ut ikke på basis av de 20 årene man hadde best inntekt, men på basis av inntekt over hele levetiden.

Det er også blitt gjennomslag for en tvungen tjenestepensjon for alle.

AFP (avtalefesten pensjon, som innebærer at man kan gå av før normal pensjonsalder med stort sett full pensjon) videreføres.

Det er innført ekstra pensjonspoeng for omsorgsarbeid.

Hva skal man si til dette? La oss først si at selv om det er et kompromiss mellom regjeringspartiene og AP/SP, så er den som har fått mest gjennomslag ingen av disse, men LO.

Pensjonskommisjonens forslag, som også Ap var med på, har i mange tilfeller blitt avvist av kompromissavtalen, og isteden er det LOs forslag som har fått mest gjennomslag.

KrF har fått gjennomslag for at omsorgsarbeid skal gi pensjonspoeng.

Høyre har ikke uventet gitt seg på alle punkter som det tidligere sto fast på.

Og enkelte har oppdaget at tvungne tjenestepensjoner ikke betyr annet enn tvungen sparing, noe som fører til at arbeidstagerne får lavere lønnstillegg.

Så kompromisset innebærer noe reduksjoner i pensjonsutbetalingene, og er derfor et skritt i riktig retning. Men vil dette monne? Nei. Er dette, som VG skrev på lederplass, et "politisk storverk"? Nei, ikke hvis man måler etter reelle resultater. Hva er dette da? Dette er å sammenligne med å ha ordnet litt med dekkstolene på Titanic.

Vi vil si at de enorme problemer som fremtidens pensjonister vil stå overfor ikke er blitt merkbart annerledes med dette forliket.