Advokathonorarer

En politiker uttelte en gang, i et sjeldent tilfelle av selvinnsikt, at det politikere gjør er "å bygge broer der det ikke er noen elver". Med dette mente han at politikere lager løsninger der det ikke finnes problemer, og at de ignorerer de reelle problemene som finnes.

Det siste eksemplet som bekrefter at dette er en korrekt beskrivelse av politikeres hverdag er Aftenpostens og Arbeiderpartiets kamp mot advokaters høye honorarer.

Vi siterer fra Aftenposten i dag: "Arbeiderpartiet er lut lei skyhøye advokatsalærer og vil til høsten foreslå en rekke lovendringer som vil kunne gripe dramatisk inn i den enkelte advokats hverdag."

Videre uttaler Ap-mannen Knut Storberget: "- Dette handler om folks rettssikkerhet. Jeg mener advokatbransjen står ved et veiskille. Som medlem i justiskomiteen har jeg fått se endel saker der jeg er blitt sjokkert over hva advokater har tatt seg betalt. Vi er kommet dithen at mange som har rett ikke får rett, fordi de ikke har nok penger. Det kan vi ikke leve med lenger, sier justispolitisk talsmann i Ap., Knut Storberget. Han har praktisert som advokat i 10 år, og har møterett i Høyesterett."

Den offentlige salærsatsen er i dag på 770 kroner, en sats som brukes blant annet når det oppnevnes en forsvarer i straffesaker. En undersøkelse som ble gjort for Advokatkonkurranseutvalget i 2002 viste at gjennomsnittlig timepris blant advokatene var 1066 kroner, eksklusive mva.

Igjen fra Aftenposten: "Knut Storberget peker på at Maktutredningen dokumenterte hvordan advokatene får mer og mer makt, og at det skjer en "rettsliggjøring" av flere og flere samfunnsområder. - Derfor mener jeg Stortinget må gripe inn, sier Storberget. Han synes justisminister Odd Einar Dørum burde ha gjort noe med dette for lenge siden. Storberget presiserer at det er mange advokater som ikke tar for høye salærer, og at det er i storbyene at kostnadene er blitt et problem."

Politikerne bekymrer seg over at folks advokatregninger er for høye. Hvorfor innførte de da 24 % merverdiavgift på advokattjenester for et par år siden? Forsto de ikke at dette ville gjøre folks advokatregninger 24 % høyere?

Storberget sier at det skjer en "rettsliggjøring" av flere og flere samfunnsområder Stortinget må gripe inn". Men det er jo det at politikerne på Stortinget stadig blander seg inn på flere og flere områder som har gjort at flere og flere områder er blitt "rettsliggjort". Så løsningen er ikke at Stortinget IKKE har grepet inn, problemet er at Stortinget alt for ofte har grepet inn.

Dessuten kan jo folk velge billigere advokater, men det er jo slik at en del advokater har ord på seg for å være dyktige, og mange vil da benytte disse advokatene. Dette fører jo til at disse kan ta høyere honorarer.

Et annet element som er meget skadelig for rettsstaten Norge er at det er et faktum at det er nærmest umulig å vinne en rettssak mot Staten. Mange vanlige nordmenn er blitt urettferdig behandlet av det offentlige, og når de anlegger sak, så lar domstolene staten vinne, selv om Staten beviselig har feil. Et stort antall optimistiske saksøkere, som har trodd at det norske rettapparet er rettferdig, har blitt sittende igjen med enorme regninger, og svært få av disse han anket videre til internasjonale instanser. Men mange av de som har gjort dette hat fått gjennomslag.

Storberget & co inviterer til en etisk debatt. Ja, vi deltar gjerne i en slik, og tillater oss å stille følgende spøsrmål: Er det etisk holdbart at det offentlige forsyner seg med ca 70 % av det folk flest tjener i samlede skatter og avgifter? Er det etisk forvarlig at vi får flere og flere lover som blander seg inn den minste detalj av det folk driver med? Er det etisk forsvarlig at staten nylig gjorde det enda dyrere å benytte advokater for å få sin rett i en domstol? Og, er det etisk forsvarlig å gjøre som Stortinget gjør i dag, neste hver dag å gjøre lovverket mer og mer og mer komplisert?

Vi i Det Liberale Folkepartiet mener at det som Stortinget gjør er svært uetisk: det ødelegger mange menneskers liv, det ødelegger rettsstaten Norge, og det fører til en økning i kriminaliteten. DLF slutter seg til Frostatingsloven konstatering om at "Med lov skal landet bygges, og ikke med ulov ødes". Det som skaper problemene er alle de ulovene som Stortinget vedtar!