Kyoto-avtalen

Det er mye å si om Kyoto-avtalen, en avtale som går ut på at de industrialiserte land skal reduseres sine utslipp av CO2 for å hindre en global oppvarming som følge av en forsterket drivhuseffekt - CO2 fører ifølge enkete til en forsterket drivhuseffekt. La oss aller først si at dette reelt sett ikke er en avtale, det er et forsalg til en avtale. Og nå har også Russland, i tillegg til for eksempel Australia og USA nektet å undertegne avtalen.

De begrunnelser som gis fra disse landenes regjeringer er god:.

1) Forslaget baserer seg på videnskapelige teorier som langt fra er tilstrekkelig begrunnet.

2) Seriøse målinger viser ikke et vi er inn i en periode med global oppvarming.

3) Hvis vi skulle få en global oppvarming, så vil dette ha en rekke effekter, og det er mye som tyder på at den samlede effekt er positiv.

4) Å redusere utslippene av drivhusgasser vil føre til sterkt negative konsekvenser for innbyggerne i de industrialiserte land (for eksempel vil høyere energipriser ført til at flere vil fryse om vinteren, og blir overopphetet om sommeren fordi både varmeanlegg og friskluftanlegg drives med strøm).

DLF deler det syn som kommer til uttrykk i punktene over.

DLF ønsker at nok energi skal være tilgjengelig, og at den bør være så billig som mulig. Dette kan kun skje ved en fullstendig privatisering av kraftmarkedet. Spesielt er vi tilhengere av at all mulig moderne teknologi blir brukt i kraftproduksjon, og vi vil derfor for eksempel fjerne alle offentlige reguleringer som hindrer utbygging av atomkraftverk i Norge.