Offentlig pengebruk

Media har i det siste kommet med to eksempler som klart viser hvordan det offentlige bruker penger. Det ene eksemplet er fra trygdesektoren. En 22 år gammel kvinne har i løpet av en fireårseperiode urettmessig fått utbetalt mer enn en halv million kroner i barnetrygd, kontantstøtte, bidragsforskudd, overgangsstønad og engangsstøtte ved fødsel - uten at hun har fått barn. Dette har hun klart ved å påstå at hun hadde fått et barn, noe som ikke stemte med virkeligheten. (Når hun møtte folk fra Folketrygden/NAV hadde hun med et barn hun hadde fått låne av en slektning.)

Kvinnen tilhører sigøynermiljøet, og denne saken er en av ca ti lignende saker fra samme miljø. I alt har folk fra dette miljøet de siste årene svindlet til seg mer enn 20 millioner kr.

Når slik har kunnet skje kan man lure på hva slags kontrollordninger som finnes – at en gruppe på ca ti personer har kunnet svindle til seg omkring 20 mill kr i løpet av noen få år tyder på at det ikke finnes noen kontroll overhode. På den annen side ble jo saken avslørt etter en del år. Men noe håp om å få pengene tilbake finnes ikke.

Aftenposten har i flere reportasjer i det siste tatt for seg Oslo Sporveiers nye billettsystem. Sporveien bestemte seg for en del år siden – for 21 år siden for å være nøyaktig - å innføre et elektronisk billettsystem. De brukte mye tid og ikke minst penger på å undersøke ulike alternativer, og bestemte seg så for å kjøpe inn et bestemt system. Billettautomater ble satt ut, og tester ble satt i gang. Pr i dag er systemet ubrukelig, og dette til en kostnad på 620 millioner kr.

Sporveien har altså brukt 620 millioner kroner på et billettsystem som er ubrukelig.

Man bør legge merke til at slik saker som disse alltid får liten oppmerksomhet (i forhold til hva de fortjener), at det er snakk om sløsing av enorme beløp, at de ansvarlige aldri blir stilt til ansvar, og at slike ting aldri fører til systemendringer som kan forhindre slikt i fremtiden.

La oss kort konkretisere hva disse beløpene utgjør. De er i disse to sakene snakk om ca 640 millioner bortkastede skattekroner. Hvis vi antar at en vanlig arbeidstager betaler ca kr 150 000 i skatt per år, vil dette beløpet på 640 millioner kr utgjøre den totale skatteinnbetaling fra ca 4200 personer

Altså er skatteinntekten fra 4200 personer sløst bort. Vi synes dette er meget ille.

Men slik har det alltid vært mht offentlig pengebruk, og slik vil det fortsette å være. Så lenge det offentlige har store penger å bruke vil det fortsette slik.

En privat bedrift ville aldri ha brukt så mye penger på et feilslått prosjekt som Oslo Sporveier har gjort, og mht utbetalingen til den 22-årige kvinner: vi finner det meningsløst at man skal få penger av det offentlige bare fordi man får barn; å få barn er jo en normal ting som ikke under noen omstendigheter burde utløse støtte.

Dette er kun to eksempler som viser hvordan det offentlige bruker penger. Det er liten kontroll, stor sløsing, osv. Men slik vil det være så lenge det offentlige har penger å bruke på virksomheter som burde vært private – å drive frakt av passasjerer er ikke en offentlig oppgave og heller ikke er det en offentlig oppgave å dele ut penger til folk.

Men så lenge det offentlige har penger vå bruke på ting som ikke er legitime offentlige oppgaver så vil sløsingen fortsette, og hvert år er det skatteinntekter fra tusener på tusener av personer som bare blir sløst vekk. Hvis du vil ha en slutt på slikt er det bare en ting å gjøre: stem DLF! Ingen av de andre partiene går inn for endringer som vil få slutt på slik sløsing.