Forsiden
Politikk
Organisasjon
Debatt
Pressesenter
Lenker
Kontakt DLF

Forsiden » Nyhetskommentarer
Nyhetskommentarer
 
28 April, 2008
Vellykket landsmøte i DLF

Landsmøtet i Det Liberale Folkepartiet ble avholdt i Oslo lørdag 26. april. Etter formannens tale, som tok opp enkelte viktige elementer i debatten om liberalismen som har pågått i flere fora det siste året, var det en debatt hvor en rekke politiske og strategiske temaer ble berørt.

Med utgangspunkt i debatten ble det vedtatt resolusjoner om følgende temaer:

Norsk helsevesen i krise – full privatisering er løsningen
Nei til forbud mot prostitusjon
Nei til sosialdemokratiets ødeleggelser


Resolusjonstekstene var som følger:

Norsk helsevesen i krise – full privatisering er løsningen
Norsk helsevesen er i krise, det brukes for mye penger, kostnadene galloperer og pasienter opplever svikten bokstavelig talt på kroppen. Noen må stå lenge i kø for å få behandling, mens andre blir flyttet rundt mellom avdelinger og sykehus fordi det offentlige sparer penger ved å stenge ned deler av driften i helger eller ferier. Dette er også svært belastende for de ansatte som opplever omstillinger, nedskjæringer og generelt lave lønninger og belastende oppgaver. Som et resultat av dette er det stor misnøye med sykehusdriften, og den offentlige styringen. Staten har forsøkt å reorganisere helsesektoren i forskjellige offentlige foretak, uten at det har løst problemene, tvert om.

DLF ønsker et fullt ut privat tilbud. Det betyr at sykehusene eies og drives av private. Dette vil føre til konkurranse i markedet for helsetjenester, noe som vil bedre kvaliteten og redusere kostnadene. I tillegg må tilbyderne konkurrere om arbeidskraften, noe som vil føre til at lønningene stiger. I dag er alle sykepleiere underbetalt som følge av at arbeidsgiveren (staten) har monopol, i et fritt marked vil sykepleierne og andre helsearbeidere oppnå markedspris for sine tjenester. Pasientene vil også velge det sykehuset som gir dem best tjenester for pengene, og kan, i motsetning til i dag, ha reelle klagemuligheter og stille sykehuset til ansvar. DLF går derfor inn for å fullt ut privatisere helsesektoren, og overlate dette til ansvarlige eiere som har kompetanse og engasjement for faget fremfor byråkrater og avdelingsledere med offentlige budsjetter som eneste styringsinstrument.


Nei til forbud mot prostitusjon
Den rød-grønne regjeringen har foreslått å kriminalisere betaling for eksuelle tjenester. Regjeringens begrunnelse er at prostitusjon i dag er assosiert med alvorlig problemer som vold, voldtekter, arkotikamisbruk og menneskehandel.

Det regjeringen glemmer er at det er dagens forbud mot organisert rostitusjon som er årsak til de probleme som rammer mange av de prostituerte.

DLF er av den oppfatning at regjeringens forslag derfor er et skritt i eil retning, og at et forbud kun vil presse prostituerte ytterligere inn i et kriminelt miljø. Løsningen er tvert imot å tillate drift av bordeller, og å gi prostituerte samme juridiske rammeverk som folk i alle andre yrker.


Nei til sosialdemokratiets ødeleggelser
Vår kultur er i hovedsak gjennomsyret av kollektivistisk sosialdemokratisk tankegods.

Dette innebærer blant annet at inntekter som produktive enkeltindivider tjener i realiteten ansees som statens eiendom. Man tillater riktignok det enkelte individ (qua lønnstaker, næringsdrivende, investor osv) å beholde en andel av sin inntekt, men andelens størrelse er overlatt til vilkårlige politiske vedtak. Den inntekt man får beholde betraktes som milde gaver fra politikerne og staten til den enkelte. Politikerne sier dette i klartekst, når de hevder at skattelettelser er det samme som subsidier av den gruppe som mottar lettelsen. En slik ideologi kan ikke overleve uten ved grov og umoralsk tvang mot den enkelte, der begreper som indivders rettigheter og eiendomsrett er totalt utvisket.

DLF tar avstand fra denne ideologien, den er umoralsk og krenkende mot selve ideen om at hver og en lever av produktiv virksomhet. Produktiv virksomhet er en nødvendighet for å opprettholde og forbedre ens liv.

DLF vil over tid gjennomføre drastiske skattekutt, hånd i hånd med en storstilt privatisering av dagens sviktende velferdsstat. DLF vil for eksempel erstatte dagens sosialdemokratisk eldreoppbevaring med en eldrepolitikk der folk selv i et helt fritt marked kan velge hvem som skal få tilby omsorg.

Som et første skritt på denne veien vil DLF umiddelbart avskaffe den særnorske formueskatten. Denne skatten er ekstra umoralsk både fordi man legger skatt på allerede beskattet inntekt, dessuten fratar man produktive mennesker deres rettmessig opptjente sparekapital. DLF er tilhenger at den som tjener pengene skal beholde dem, og inntekt tjenes ikke ved å ta penger fra andre, den tjenes ved å arbeide og produsere.

Arbeid og produksjon er dyder som skal belønnes, men sosialdemokratiet anser dette som berettiget til straff ved inndragning til fordel for statskassen.

____

Etter debatten var det valg, og leder Vegard Martinsen ble gjenvalgt. Lasse K. Lien ble gjenvalgt som nestleder, og Per Arne Karlsen ble gjenvagt som generalsekretær. Til medlemmer i sentralstyret ble gjenvalgt Tore Aabø og Martin Johansen.

Tilbake til forsiden...

 

Email denne saken til:


Din emailadresse:


Melding (valgfritt):© Det Liberale Folkepartiet 2001-08
Oppdateres med Moveable Type
Serverplass levert av HIT